Szkolenia

Szkolenia /wykonuję usługi szkoleń na zamówienie firm/

Istnieją dwa rodzaje szkoleń:

I. szkolenie wstępne

II. szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest w formie instruktażu, według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje: wstępne ogólne , zwane instruktażem ogólnym, szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym.

INSTRUKTAŻ OGÓLNY BHP

Szkolenie wstępne ogólne ma na celu zaznajomienie pracowników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny które powszechnie obowiązują, z przepisami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż ogólny dotyczy:

-nowo zatrudnionych pracowników,

-studentów odbywających praktykę studencką,

-uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.

SZKOLENIA OKRESOWE BHP

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp.

Szkolenie okresowe odbywają:

– pracodawcy, osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści),

– pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,

– pracownicy inżynieryjno – techniczni,

– pracownicy służby bhp oraz inne osoby wykonujące zadania służby bhp,

– pracownicy administracyjno – biurowi.

Szkolenie okresowe przeprowadza się:

– dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niż raz na trzy lata (a na stanowiskach na których występują szczególnie duże zagrożenia nie rzadziej niż raz w roku) – w formie instruktażu.

– biurowych nie rzadziej niż co 5 lat – w formie kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego.

Pierwsze szkolenie okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników inżynieryjno – technicznych, pracowników służby bhp (oraz osób wykonujących zadania tej służby), pracowników administracyjno biurowych w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Szkolenie okresowe kończy się sprawdzeniem przyswojonej wiedzy z przeprowadzonego szkolenia, umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami bhp.

Komentarze są wyłączone.